Έργων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Σκύδρας Προκηρύσσει ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας με το σύστημα προσφοράς με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ, σύμφωνα με το N. 4412/2016 καθώς και τους όρους διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑΜΦΡΑΠΟΛΕΩΣ».Προϋπολογισμού ΕΥΡΩ: 595.000,00 € Προσφέρεται ελεύθερη ,πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο ειδικό , δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκύδρας www.skydra.gr. 1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/02/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 μ.μ.…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Σκύδρας Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ, σύμφωνα με το N. 4412/2016 καθώς και τους όρους διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ''».Προϋπολογισμού ΕΥΡΩ: 84.000,00 € Προσφέρεται ελεύθερη ,πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο ειδικό , δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκύδρας www.skydra.gr. 1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η…