Έργων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Σκύδρας Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ, σύμφωνα με το N. 4412/2016 καθώς και τους όρους διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ '».Προϋπολογισμού ΕΥΡΩ: 86.249,13 € Προσφέρεται ελεύθερη ,πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο ειδικό , δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκύδρας www.skydra.gr. 1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  H Δήμαρχος Σκύδρας Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την σύναψη σύμβασης προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών καιΥπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει ποιότητας τιμής και εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 920.050,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 1.140.862,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  Αναλυτικότερα η σύμβαση περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη Συνοπτικά περιλαμβάνει: Προμήθεια…