Ο Δημος Σκύδρας Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΡΙΖΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ''

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Σκύδρας

Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ, σύμφωνα με το N. 4412/2016 καθώς και τους όρους διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΡΙΖΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
Προϋπολογισμού ΕΥΡΩ: 525.805,00 €


Προσφέρεται ελεύθερη ,πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο ειδικό , δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκύδρας www.skydra.gr.


1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται ή 27/11/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της παραγρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016

2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 πρωινή στις 28/11/2018. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας

pdfΑναλυτική Διακήρυξη

pdfΠεριληπτική Διακήρυξη

pdfΤεχνική Έκθεση

pdfΠρουπολογισμός

docΤΕΥΔ

 pdfΕιδική Συγγραφή

pdfΤιμολόγιο Μελέτης