Προμηθειών

H Δήμαρχος Σκύδρας προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με υποβολή προσφορών ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : , www.promitheus.gov.gr  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ, προϋπολογισμού 459.190,60 ευρώ με το Φ.Π.Α.   Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.skydra.gr και την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύδρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και…