ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ KAI ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ” του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

H Δήμαρχος Σκύδρας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με υποβολή προσφορών ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : , www.promitheus.gov.gr  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ, προϋπολογισμού 459.190,60 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.skydra.gr και την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύδρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δημαρχείο Σκύδρας, 2ος όροφος, Εθνικής Αντίστασης 20 – Σκύδρα – 58500, τηλεφ. 23813-51851, Λιάμπας Αθανάσιος).

 

Παραλαβή προσφορών:   Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
είναι η 19/02/2019 και ώρα 10.00 π.μ. (Έναρξη διαδικασίας την 05/02/2019). Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 20/02/2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Μέχρι τις 19-8-2019

Για περισσότερες πληροφορίες μπορειτε να δείτε τα παρακάτω επισυναπτόμενα:

 

pdfΑναλυτική Διακήρυξη

pdfΠροκήρυξη Διαγωνισμού

pdfΠρουπολογισμός Μελέτης

pdfΤεχνικές Προδιαγραφές Συγγραφή Υποχρεώσεων

pdfΤεχνική Έκθεση Προμήθειας